Kechipawan

7 x 10 inches

Clay

c. 1375 – 1425

Kechipawan